top of page
BANNER SITE1-01.png

PRIVACY POLICY

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden. Kermis Averlo is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd door het bezoeken van onze site (www.kermisaverlo.nl), andere social media kanalen (facebookpagina Kermis Averlo alsmede via ons twitteraccount/instagramaccount), maar ook door bijvoorbeeld opgave voor activiteiten die in het feestweekend plaats vinden (als voorbeeld: opgave voor de markt op zaterdagochtend en de brunch op zondag).
De kermis hecht er waarde aan deze persoonsgegevens met zorgvuldigheid te verwerken zodat u privacy op juiste wijze blijft gewaarborgd. Deze privacy policy geeft aan hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan.

Verkrijging en verwerking persoonsgegevens
Hoe komen uw persoonsgegevens bij ons terecht?
> Via onze website (www.kermisaverlo.nl) verkrijgen wij met uw bezoek bepaalde (technische) gegevens van u.
> Via interactie met ons, dus contact via bijvoorbeeld email, telefoon, post, of het invullen van inschrijf- of contactformulieren op onze website. U kunt op deze wijze identiteitsgegevens, contactgegevens en financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer aan ons verstrekken.
Specifiek kunt u zich via onze website inschrijven voor:
-de markt op zaterdag
-de brunch op zondag
-de pubquiz op zaterdag
Daarnaast kunt u via onze website ook het contactformulier invullen voor vragen, opmerkingen, of een melding doen van verloren of gevonden voorwerpen.

De persoonsgegevens die u dient op te geven worden uitsluitend gebruikt om uw inschrijving te beheren, indien nodig contact met u op te nemen of een betaling te kunnen verwerken van een activiteit waarvoor vooraf inschrijfkosten zijn benodigd.

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden niet verstrekt aan een derde partij, tenzij dit wettelijk is toegestaan. Persoonsgegevens kunnen enkel worden gedeeld met derden indien de u ons hiertoe schriftelijk instemming verleend.

Bewaartermijn
Kermis Averlo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Vragen / Klachten
Mocht u een klacht of een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u een email te sturen naar info@kermisaverlo.nl. Klachten en vragen nemen wij serieus en zullen met zorgvuldigheid worden bekeken. Indien een klacht gegrond is zal waar nodig een aanpassing of verwijdering volgen. Kan een klacht niet naar uw wens worden opgelost dan heeft u het recht om een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Foto’s worden tijdens Kermis Averlo gemaakt een herinnering te creëren en de gezelligheid en sfeer van het feest in beeld te brengen. Mocht u, of één van uw (minderjarige) gezinsleden op een foto staan die wij op onze site (www.kermisaverlo), dan wel één van onze social media kanalen hebben geplaatst en deze om familiaire redenen verwijderd willen hebben, dan kunt u een email sturen naar info@kermisaverlo.nl. Graag met vermelding van de locatie van de foto, de omschrijving dan wel het evt. fotonummer en onder duidelijk bericht dat u de desbetreffende foto verwijderd wilt hebben. Wij zullen deze foto(’s) dan binnen een week verwijderen.

Indien u, in de toekomst, niet wilt dat foto’s van u of uw (minderjarige) gezinsleden worden gepubliceerd op www.kermisaverlo.nl of op één van onze social media kanalen, dan verzoeken wij u een email te sturen naar: info@kermisaverlo.nl. Uw melding zal geregistreerd worden om zodoende ervoor te waken dat in de toekomst geen foto’s van u of uw (minderjarige) gezinsleden via één van onze communicatiekanalen worden verspreid.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 18 juni 2018. Wij kunnen dit beleid wijzigen dan wel bijwerken. Aanwijzingen van autoriteiten, veranderingen in wetgeving, jurisprudentie of technologie kunnen ons verplichten deze verklaring te wijzigen.

bottom of page